Over Sanofi

Sanofi in België

Een leidinggevende farmaceutische onderneming gericht op de patiënten

Sanofi is een innovatieve farmaceutische onderneming. Door middel van wetenschappelijk onderzoek streeft het bedrijf ernaar ziekten te voorkomen en te bestrijden. Als partner in de gezondheidszorg zet Sanofi zich in voor de gezondheid, levenskwaliteit en het welzijn van de patiënt.

Top 10 van de farmaceutische ondernemingen

In België maakt Sanofi deel uit van de top 10 van farmaceutische bedrijven. De kernactiviteiten bestaan uit klinische ontwikkeling, registratie, marketing, verkoop en distributie van geneesmiddelen op en zonder voorschrift, alsook het aanbieden van medische hulpmiddelen en innovatieve therapeutische oplossingen.

Sanofi haalt in België een omzet van 520 miljoen euro per jaar. Daarvan vloeien 65 miljoen euro nog hetzelfde jaar terug naar de schatkist. Sanofi stelt meer dan 780 mensen te werk in Diegem, Brussel en Geel. Op de productiesite in Geel waar 540 hooggeschoolde medewerkers actief zijn, loopt momenteel een uitbreidingsprogramma met een investering van 250 miljoen euro, wat leidt tot de creatie van 100 bijkomende jobs. De fabriek staat in voor de wereldwijde export van een innovatief geneesmiddel voor de ziekte van Pompe.


Sanofi in België

Een productieve organisatie voor onderzoek en ontwikkeling

In België verstuurt Sanofi per jaar 22 miljoen verpakkingen geneesmiddelen. Daarmee worden meer dan één miljoen patiënten behandeld. Voor de meer dan 15 verschillende geneesmiddelen in ontwikkeling worden ruim 900 Belgische patiënten ingeschakeld in meer dan 20 multinationale en lokale klinische studies verspreid over 200 studiecentra. Meer dan 100 huisartsen en specialisten in 70 verschillende hospitalen nemen eraan deel.

Onze continue strijd voor een betere gezondheid voor iedereen

Sanofi werkt nauw samen met andere partners in de gezondheidszorg om nieuwe therapieën voor patiënten te ontwikkelen. Wereldwijd stelt de groep kennis, techniek en financiële middelen ter beschikking voor het opstarten van duurzame programma’s om ziekten te bestrijden en te voorkomen.

In samenwerking met patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en andere gezondheidsorganisaties streeft Sanofi er continu naar de algemene kennis over specifieke ziektebeelden te vergroten.

In België steunt Sanofi onder meer de vereniging “Stop Darmkanker” die informatie levert over darmkanker en de preventie- en detectiemogelijkheden.

Sanofi ondersteunt bovendien verschillende Belgische liefdadigheidsorganisaties, vooral op het gebied van multiple sclerose en diabetes.

Meer informatie over onze wereldwijde engagementen en acties, vindt u op onze corporate website.

Een uitgebreid aanbod van innovatieve geneesmiddelen

Het portfolio van Sanofi bevat innovatieve geneesmiddelen die tot de wereldtop behoren. Het gamma van innovatieve geneesmiddelen dat het bedrijf in België op de markt brengt is zeer uitgebreid.

Naast geneesmiddelen op voorschrift, beschikt Sanofi Belgium over een omvangrijk portfolio van voorschriftvrije geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn in de apotheek. Deze portfolio bevat onder meer vitamines, pijnstillers, producten voor de huid en medicatie in geval van maagklachten en luchtwegeninfecties.

Sanofi Belgium is lid van Pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie. Haar missie is ‘het bevorderen van een betere gezondheidszorg door therapeutische innovatie in het domein van de geneesmiddelen voor humaan gebruik’.

B.GNL.14.08.01

Laatste verandering: 07 augustus 2014

In België is de groep Sanofi actief via de juridische entiteit: Sanofi Belgium.
Copyright © 2005-2014 Sanofi. Alle rechten voorbehouden. 

A propos de Sanofi

Sanofi en Belgique

Une entreprise pharmaceutique majeure centrée sur le patient

Sanofi est un groupe pharmaceutique innovant. Grâce à la recherche clinique, il s’efforce de prévenir et de combattre les maladies. En tant que partenaire des soins de santé, Sanofi s’engage pour la santé, la qualité de vie et le bien-être des patients.

Top 10 des entreprises pharmaceutiques

En Belgique, Sanofi fait partie du top 10 des entreprises pharmaceutiques. Les activités-clés sont le développement clinique, l’enregistrement, la logistique, le marketing,  la commercialisation de médicaments disponibles sur ou sans prescription ainsi que des dispositifs médicaux et la mise à disposition de solutions thérapeutiques innovantes

En Belgique, Sanofi enregistre un chiffre d’affaires de 520 millions d’euros par an. Sur ce montant, 65 millions d’euros retournent chaque année dans les caisses de l’État. Sanofi emploie plus de 780 personnes à Diegem, Bruxelles et Geel. Un programme d’expansion est actuellement en cours sur le site de production de Genzyme à Geel, où travaillent 540 collaborateurs hautement qualifiés. Un investissement de 250 millions d’euros permettra d’y créer 100 emplois supplémentaires. L’usine produit un médicament novateur pour la maladie de Pompe qui est exporté dans le monde entier.


                                            A propos de Sanofi 2


Organisation productive de recherche et développement

En Belgique, Sanofi délivre chaque année 22 millions de boîtes de médicaments. Elles permettent de traiter plus d’un million de patients. Plus de 15 médicaments sont en cours de développement. Dans ce cadre, près de 900 patients belges ont été enrôlés dans plus de 20 études cliniques multinationales et locales réparties dans 200 centres d’étude. Plus de 100 médecins généralistes et spécialistes y participent dans 70 hôpitaux différents.

Notre combat continu en faveur d’une meilleure santé pour chacun

Sanofi collabore étroitement avec d’autres partenaires du domaine des soins de santé afin de mettre au point de nouvelles thérapies pour les patients. Mondialement, le groupe met ses connaissances, techniques et moyens financiers au service de programmes durables ayant pour but de prévenir et combattre la maladie.

En collaboration avec des organisations de patients, des associations scientifiques et autres organisations de santé, Sanofi aspire à augmenter de façon continue la connaissance générale de certains syndromes.

En Belgique, Sanofi soutient notamment l’association « Stop Darmkanker » qui fournit des informations sur le cancer colorectal et les possibilités pour l’éviter et le dépister.

Sanofi soutient également diverses associations caritatives belges, notamment dans le domaine de la sclérose en plaques et du diabète.

Pour plus d’informations sur nos engagements et actions mondiaux, visitez notre site corporate.

Offre étendue de médicaments innovants

Le portefeuille de Sanofi contient des médicaments innovants qui appartiennent au top mondial. En Belgique, la société met sur le marché une gamme très étendue de médicaments innovants.

En plus des médicaments sur prescription, Sanofi Belgium dispose également d’un portefeuille de médicaments disponibles en pharmacie sans prescription médicale. Ce portefeuille contient entre autres des vitamines, des antidouleurs, des produits pour la peau et des médicaments en cas de maux d’estomac et d’infections des voies respiratoires.

Sanofi Belgium est membre de Pharma.be, l’Association Générale de l’Industrie du Médicament. Sa mission est de "promouvoir de meilleurs soins de santé par l’innovation thérapeutique dans le domaine des médicaments à usage humain".

B.GNL.14.08.01

Mise à jour : 7 août 2014
En Belgique, le groupe Sanofi est actif via l'entité juridique Sanofi Belgium.
Copyright © 2005-2013 Sanofi. Tous droits réservés.