COOKIESBELEID

Sanofi Belgium N.V. vindt het belangrijk dat u optimaal gebruik kunt maken van deze website. Daarom stemmen wij de inhoud van de website graag af op uw persoonlijke voorkeuren. Hiervoor gebruiken we verschillende technieken, zoals cookies, scripts, pixels en vergelijkbare technologieën (hierna "cookies").


1. Inleiding

Sanofi Belgium N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de ePrivacy-richtlijn en alle toepasselijke wetgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 op de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

2. Wat zijn cookies?

De website maakt gebruik van "cookies".

Cookies zijn kleine bestanden die op uw toestel worden geplaatst wanneer u een website bezoekt gebruikt.

A) Wat zijn de verschillende soorten cookies?

Op basis van de partij die de cookies plaatst kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:

- Eerste partij cookies zijn cookies die door Genzyme Europe B.V. worden geplaatst en beheerd.

- Derde partij cookies zijn cookies die door een derde partij geplaatst of beheerd worden. Bij het plaatsen van derde partijcookies worden bepaalde gegevens gedeeld met de derde partij.

B) Wat is de levensduur van cookies?

Op basis van de bestaansduur van cookies kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:

- Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in uw browser. Deze cookies worden verwijderd van zodra u de browser sluit.

- Permanente cookies blijven op uw toestel staan, ook al is de browser of de applicatie gesloten. Deze cookies blijven op uw toestel staan tot de vooraf bepaalde einddatum is bereikt, er een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd of u een cookie verwijdert van uw toestel.

C) Welke cookies gebruikt Sanofi Belgium NV en met welk doel?

Cookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën.

Sanofi Belgium N.V. maakt een onderscheid tussen de volgende soorten cookies (meer informatie vindt u in de gedetailleerde lijst van cookies, hieronder):

3. Waarom gebruikt Sanofi Belgium N.V. cookies?

Wij gebruiken cookies voornamelijk om u een goed werkende website te kunnen bieden.

We kunnen ook cookies gebruiken om uw gedrag op de website te volgen. Zo kunnen we de website voor alle bezoekers van de website verbeteren en beter afstemmen op jouw interesses.

Ten slotte gebruiken we ook cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

4. Hoe kunt u het gebruik van cookies beheren?

Tijdens uw eerste bezoek aan de site kunt u alle of sommige cookies accepteren of weigeren.

Vervolgens kunt u uw keuze aanpassen door op de volgende link te klikken:

5. Hoe zit het met uw privacy?

Indien Sanofi Belgium N.V. persoonsgegevens verzamelt via cookies, gebeurt dit altijd in overeenstemming met de privacyverklaring.

We raden je ook aan om de privacyverklaring goed door te lezen. De privacy- en cookieverklaring vormen één geheel.

6. Met wie kunt u contact opnemen als u vragen of klachten heeft?

Als u na het lezen van ons Cookiebeleid nog vragen heeft, raden wij u aan contact op te nemen met onze lokale functionaris voor gegevensbescherming. Dit kan door een e-mail te sturen naar dataprivacy.belgium@sanofi.com of door een brief te sturen naar Sanofi Belgium N.V., ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem .

U hebt ook het recht om een vraag te stellen of een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat Sanofi uw gegevensbeschermingsrechten niet respecteert. De bevoegde autoriteit voor België is de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be) U kan hen contacteren door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be of door een brief te sturen naar de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

7. Updates

Als wij de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt wijzigen, geven wij u de mogelijkheid om hiervan kennis te nemen en/of uw toestemming te geven en/of in te trekken.

Politique de cookies

Sanofi Belgium S.A. considère qu'il est important que vous puissiez utiliser ce site Web de manière optimale. C'est pourquoi nous adaptons le contenu du site Web à vos préférences personnelles. Pour cela, nous utilisons diverses techniques, telles que des cookies, des scripts, des pixels et des technologies similaires (ci-après les «cookies»).


1. Introduction

Sanofi Belgium S.A. est responsable du traitement des données à caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données, à la directive ePrivacy et à l’ensemble des législations applicable, y compris la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et la loi du 13 juin 2005 sur les communications électroniques.

2. Que sont les cookies?

Le site Web utilise des «cookies».

Les cookies sont de petits fichiers installés sur votre ordinateur ou appareil mobile lorsque vous visitez un site Web ou utilisez une application.

A) Quels sont les différents types de cookies?

En fonction de la partie qui place les cookies, une distinction peut être faite entre:

- Les cookies internes, qui sont des cookies placés et gérés par Sanofi Belgium NV.

- Les cookies tiers, qui sont des cookies placés ou gérés par un tiers. Lors du placement de cookies tiers, certaines informations sont partagées avec le tiers.

B) Quelle est la durée de vie des cookies?

En fonction de la durée des cookies, une distinction peut être faite entre:

- Les cookies de session, qui sont temporairement stockés dans votre navigateur. Ces cookies sont supprimés dès que vous fermez le navigateur.

- Les cookies permanents, qui restent sur votre ordinateur ou appareil mobile, même si le navigateur ou l'application est fermé. Ces cookies restent sur votre appareil jusqu'à ce que leur durée de vie soit terminée, qu'un nouveau cookie soit installé ou que vous le supprimiez de votre appareil.

C) Quels cookies Sanofi Belgium S.A. utilise-t-elle et dans quel but?

Les cookies peuvent être divisés en différentes catégories.

Sanofi Belgium S.A fait une distinction entre les types de cookies suivants (plus d'informations peuvent être trouvées dans la liste détaillée des cookies, ci-dessous.):

3. Pourquoi Sanofi Belgium S.A. utilise-t-elle des cookies?

Nous utilisons principalement des cookies pour vous offrir un site Web qui fonctionne correctement. Nous pouvons également utiliser des cookies pour suivre votre comportement sur le site Web. De cette façon, nous pouvons améliorer le site Web pour tous les visiteurs du site Web et mieux l'adapter à vos intérêts.

Enfin, nous utilisons également des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur.

4. Comment pouvez-vous gérer l'utilisation des cookies?

Lors de votre première visite sur le site, vous pouvez accepter ou refuser tout ou partie des cookies. Vous pouvez ensuite ajuster votre choix en cliquant sur le lien suivant:

5. Et votre vie privée?

Si Sanofi Belgium NV collecte des données personnelles via des cookies, cela se fait toujours conformément à la déclaration en matière de respect de la vie privée.

Nous vous recommandons également de lire attentivement la déclaration en matière de respect de la vie privée. La déclaration en matière de respect de la vie privée et de cookies forme un tout.

6. Qui pouvez-vous contacter si vous avez des questions ou des plaintes?

Si vous avez des questions après avoir lu notre Politique de cookies, nous vous recommandons de contacter notre Délégué à la protection des données local.

Vous pouvez le faire en envoyant un e-mail à dataprivacy.belgium@sanofi.com ou en envoyant une lettre à Sanofi Belgium S.A., à l'attention du Délégué à la protection des données, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem.

Vous avez également le droit de poser une question ou de déposer une plainte auprès de votre autorité locale de protection des données si vous pensez que Sanofi ne respecte pas vos droits en matière de protection des données.

L'autorité compétente pour la Belgique est l'Autorité de protection des données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be) Vous pouvez les contacter en envoyant un email à contact@apd-gba.be ou en envoyant une lettre à l'Autorité de protection des données, Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles.

7. Mises à jour

Si nous modifions la manière dont vos données personnelles sont traitées, nous vous donnerons la possibilité d'en prendre note et/ou de donner et/ou de retirer votre consentement.