Preventie van trombose

De arts kan preventieve (profylactische)  maatregelen nemen om het ontstaan van trombotische gebeurtenissen te verhinderen. De behandelende arts beslist welke  medicamenteuze of niet medicamenteuze behandelingen worden toegepast en voor hoelang.

Artsen hebben medische richtlijnen tot hun beschikking die zich richten op het garanderen van een behandeling en systematische benadering van hun patiënten conform de meest recente medische kennis.

De duur van de medicamenteuze profylaxe moet, rekening houdend met het concrete individuele geval, op de continuïteit van relevante risicofactoren voor veneuze trombo-embolieën gericht zijn. Nadere informatie hierover krijgt u van uw behandelende arts.

Voldoende bewegen is essentieel om de bloedsomloop correct te stimuleren!

Prévention de la thrombose

Le médecin peut prendre des mesures préventives pour empêcher la survenue d'un événement thrombotique. C'est votre médecin traitant qui déterminera le type médicamenteux ou non-médicamenteux  et la durée des mesures préventives.

Les médecins ont à leur disposition des directives médicales visant à garantir à leurs patients un traitement et une prise en charge systématique conforme aux connaissances les plus récentes de la médecine.

La durée du traitement médicamenteux de prophylaxie doit être déterminée en tenant compte de chaque cas concret et de la persistance de facteurs de risques pertinents de thromboembolie veineuse. Pour des informations plus précises à ce sujet, veuillez consulter votre médecin traitant.

Il faut bouger suffisamment pour stimuler correctement la circulation sanguine !