Wettelijke Bepalingen

Cookies en Privacy Policy

Bij Sanofi hebben wij respect voor de privacy van onze klanten, partners en contacten en wij zetten ons in om al uw Persoonsgegevens veilig te bewaren.

Deze Cookies en Privacy Policy (hierna “Privacy Policy”) legt uit hoe wij de persoonlijke informatie gebruiken die Sanofi Belgium NV verzamelt of genereert zowel in verhouding tot deze website als onze producten en diensten.

De onderstaande lijst zet uiteen wat gedekt wordt door deze Privacy Policy en u kan op de onderstaande titels klikken om naar en specifieke afdeling te gaan.

 1. ACHTERGROND
 2. DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN
 3. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN
 4. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN
 5. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN PERSOONSGEGEVENS
 6. HOE WIJ UW INFORMATIE BESCHERMEN
 7. HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
 8. UW RECHTEN
 9. COOKIES
 10. CONTACTEER ONS
 1. ACHTERGROND

  Sanofi Belgium SA/NV met maatschappelijke zetel te Leonardo da Vincilaan 19, 1831 Diegem en andere ondernemingen in de Sanofi Groep gebruiken bepaalde Persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Sanofi is verantwoordelijk om te verzekeren dat het Persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming en elke Belgische wet die deze implementeert.

  Wij gebruiken de volgende definities in deze Privacy Policy:

  “Sanofi”, “wij” of “ons” betekent Sanofi Belgium SA/NV en andere ondernemingen in de Sanofi groep.

  “Persoonsgegevens” betekent alle gegevens die verband houden met een levende persoon die geïdentificeerd kan worden aan de hand van deze gegevens of aan de hand van deze gegevens en andere informatie waarover Sanofi (of zijn vertegenwoordigers of dienstleveranciers) beschikt of waarschijnlijk zal beschikken. Naast feitelijke informatie houden persoonsgegevens elke meningsuiting over een individu en elke indicatie van de intenties van Sanofi of van elke andere persoon in verband met een individu.

  Gelieve te noteren dat deze Privacy Policy van tijd tot tijd kan bijgewerkt worden omwille van de implementatie van nieuwe technologieën en/of door wettelijke wijzigingen. Wij zullen u op een passende manier informeren wanneer de Privacy Policy gewijzigd wordt.

 2. DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

  2.1 Veel van de producten en diensten aangeboden door Sanofi vereisen ons om Persoonsgegevens over u te verzamelen om de diensten te vervullen waarvoor wij aangenomen zijn of om de verzochte producten te leveren. In verband met de diensten en producten beschikbaar op deze website, zullen wij de volgende Persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

  • Informatie die u bezorgt aan Sanofi. Dit houdt eveneens informatie in over u die u aan ons bezorgt (bijvoorbeeld via het contactformulier van de website). De aard van de diensten waar u om verzoekt zullen de aard van de Persoonsgegevens bepalen waar wij om kunnen vragen, terwijl zo’n informatie kan bevatten (bij wijze van niet-exhaustieve lijst):
   • basis Persoonsgegevens (zoals voornaam; familienaam; professionele titel; bedrijfsnaam; (professioneel) e-mailadres; (zakelijk) telefoonnummer; (zakelijk) adres; stad, postcode; land);
   • alle informatie die u wenst met ons te delen (via onze websites of op andere wijze) die beschouwd kan worden als Persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot vragen, opmerkingen, klachten, bestellingen, enz.
  • Informatie die wij verzamelen of genereren over u. Dit omvat (bij wijze van niet-exhaustieve lijst):
   • informatie over de diensten en producten die u aangeschaft hebt en onze interacties met u;
   • - wanneer u Sanofi websites bezoekt, cookies die gebruikt worden om technische informatie te vergaren over de diensten die u gebruikt, en hoe u deze gebruikt. Voor meer informatie over de cookies gebruikt door Sanofi, gelieve de afdeling “Cookies” van deze Privacy Policy te raadplegen.
  • Geanonimiseerde gegevens
   • Bijkomend aan de categorieën van Persoonsgegevens hierboven beschreven, zal Sanofi eveneens verdere geanonimiseerde informatie en gegevens verwerken die niet verwerkt worden met betrekking tot een specifiek individu.
 3. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN

  4.1 Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen binnen de ondernemingen van de Sanofi groep voor de hierboven omschreven doeleinden. Wij zullen stappen ondernemen om te verzekeren dat de persoonsgegevens enkel toegankelijk zijn voor werknemers van Sanofi die hiertoe genoodzaakt zijn voor de doeleinden beschreven in deze Privacy Policy.

  4.2 Wij kunnen eveneens uw persoonsgegevens delen met derde partijen buiten de Sanofi groep voor de volgende doeleinden:

  • met onze zakenpartners. Dit kunnen bijvoorbeeld intermediairs zijn die u aan ons hebben geïntroduceerd of waarmee u de Sanofi diensten en producten hebt aangeschaft. Persoonsgegevens zullen slechts overgedragen worden naar een zakenpartner die contractueel verplicht is om te handelen naar de toepasselijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en de relevante wetgeving inzake privacy en confidentialiteit;
  • met derde agenten en aannemers met als doel het leveren van diensten aan ons (bijvoorbeeld Sanofi’s accountants, professionele adviseurs, IT en communicatieproviders en deurwaarders). Deze derden zullen onderworpen zijn aan de nodige verplichtingen inzake gegevensbescherming en zij zullen uw Persoonsgegevens slechts gebruiken zoals voorgeschreven in deze Privacy Policy;
  • in zoverre wettelijk vereist is, bijvoorbeeld als wij uw Persoonsgegevens moeten bekendmaken om te voldoen aan een wettelijke verplichting (met inbegrip van maar niet beperkt tot, om te voldoen aan verplichtingen inzake belastingaangiften en de bekendmaking aan regulerende overheden), of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
  • als wij onze activiteiten of activa geheel of gedeeltelijk verkopen kunnen wij uw persoonsgegevens voor due diligence doeleinden aan de potentiële koper verstrekken; en
  • indien wij door een derde partij worden overgenomen, in welk geval de door ons over u bewaarde persoonsgegevens aan de derde-koper zullen worden verschaft;
 4. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

  5.1 Sanofi is een wereldwijd bedrijf. Onze klanten en onze operaties zijn verspreid over heel de wereld. Als gevolg verzamelen wij en dragen wij Persoonsgegevens over op een globale basis. Dit betekent dat wij uw Persoonsgegevens kunnen overdragen naar locaties buiten uw land.

  5.2 Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zullen wij verzekeren dat het beschermd is op een wijze die consequent is met hoe uw persoonsgegevens beschermd zullen worden bij ons in de EER. In verband met gegevens die buiten Europa gebracht worden, kan dit op een van de volgende manieren gedaan worden:

  • het land waar wij de gegevens naartoe sturen kan goedgekeurd zijn door de Europese Commissie als een land dat een voldoende niveau van bescherming biedt;
  • de ontvanger kan partij zijn bij bindende ondernemingsregels (enkel relevant voor intra-groep overdrachten);
  • de ontvanger kan een overeenkomst gesloten hebben betreffende “model contractual clauses”, goedgekeurd door de Europese Commissie, die hen verplicht uw persoonsgegevens te beschermen, of
  • wanneer de ontvanger gelegen is in de VS, kan zij een gecertificeerd lid zijn van de EU-US Privacy Shield regeling.
  • In andere omstandigheden kan de wet ons toestaan om uw persoonsgegevens buiten de EER te brengen.

  5.3 U kan meer informatie verkrijgen over de bescherming van uw persoonsgegevens wanneer zij buiten de EER worden gebracht (met inbegrip van een kopie van de standaard gegevensbeschermingsclausules die wij gesloten hebben met de ontvangers van uw persoonsgegevens) door ons te contacteren zoals beschreven in afdeling 10 hieronder.

 5. HOE WIJ UW INFORMATIE BESCHERMEN

  6.1 Wij hebben uitgebreide controles ingevoerd voor de beveiliging van onze informatie en informatiesystemen. De informatie die wij verwerken is beschermd op een wijze die overeenkomt met de gevoeligheid van de relevante informatie. Toepasselijke controles (zoals beperkte toegang) zijn ingevoerd in onze computersystemen. Fysieke toegang tot locaties waar Persoonsgegevens opgeslagen, verwerkt en bewaard worden is beperkt tot geautoriseerde werknemers.

  6.2 Als een tewerkstellingsvoorwaarde zijn werknemers van Sanofi verplicht om alle toepasselijke wetten en reglementen na te leven, met inbegrip van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Toegang tot gevoelige Persoonsgegevens is beperkt tot de werknemers die hier toegang toe moeten hebben voor het vervullen van hun functies. Ongeautoriseerde toegang of bekendmaking van confidentiële klanteninformatie door een werknemer van Sanofi is verboden en kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

 6. HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

  Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren zal variëren. De retentieperiode zal bepaald worden aan de hand van de volgende criteria:

  • het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken – wij zullen de gegevens moeten bijhouden voor zolang noodzakelijk is voor dat doeleinde; en
  • wettelijke verplichtingen – wetten en reglementen kunnen een minimumperiode instellen waarbij wij uw persoonsgegevens moeten bewaren.
 7. UW RECHTEN

  8.1 U geniet een aantal andere rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij bewaren. Deze rechten zijn de volgende:

  • het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
  • wanneer u ons actief toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om uw toestemming op ieder moment in te trekken;
  • onder bepaalde omstandigheden, het recht op bepaalde persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machines leesbaar formaat, en/of ons te verzoeken deze gegevens waar dit technisch haalbaar is aan een derde partij te over te dragen; Houdt u er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op persoonsgegevens die u aan ons heeft verschaft;
  • het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn;
  • het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wissen; Houdt u er rekening mee dat er omstandigheden kunnen bestaan waarin u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen, maar dat wij wettelijk het recht hebben om deze te bewaren;
  • het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden beperken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin u ons verzoekt om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, maar dat wij wettelijk het recht hebben om dat verzoek te weigeren; en
  • het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (nadere gegevens hieromtrent worden hieronder gegeven), als u van mening bent dat uw rechten door ons zijn geschonden.

  8.2 U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren via de gegevens weergegeven in de onderstaande afdeling “Ons contacteren”.

  8.3 U kan meer informatie ontdekken over uw rechten door de gegevensbeschermingsautoriteit in uw jurisdictie te contacteren, zijnde de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of door haar website te zoeken via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

 8. COOKIES

  9.1 Deze afdeling over cookies en de toestemming die gegeven hebt voor het gebruik van cookies is van toepassing op elk gebruik van deze website. U hebt uw consent gegeven voor het gebruik van cookies in de cookie banner, zoals omschreven in de cookie banner en in deze afdeling.
  Sanofi doet haar best om de informatie betreffende cookies up-to-date te houden maar benadrukt dat de informatie steeds maar een snapshot is. Omwille van de voortdurende innovatie van de website, het niet-statische karakter van het internet en de derden die betrokken zijn in het gebruik van cookies is het mogelijk dat niet alle cookies en niet alle informatie hier ter beschikking is.
  In de mate dat wij Persoonsgegevens verzamelen met de hulp van cookies, zullen wij deze verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy.

  9.2 Soorten cookies en doeleinden
  Een cookie is een klein webbestand dat een kleine hoeveelheid informatie bevat verstuurd naar de browser van de websitegebruiker door een webserver en opgeslagen op de harddisk van de computer voor archiveringsdoeleinden. Bepaalde delen van de website functioneren op basis van profielinformatie bewaard in de cookies.
  De website gebruikt cookies op twee wijzen. Ten eerste worden cookies gebruikt om u te identificeren als gebruiker en om u toe te staan onze website te gebruiken. Deze cookies worden verwijderd op het einde van een sessie, tenzij u uitdrukkelijk ervoor kiest om uw gebruikersnaam en paswoord op te slaan. De cookies worden eveneens gebruikt om informatie te bewaren om deze te kunnen hergebruiken en om uw gebruikersvoorkeuren op te slaan. De cookies zijn deel van de werking van onze website. Als uw browser cookies niet aanvaardt, dan zal u deze website niet op een correcte wijze kunnen gebruiken. Naast Persoonsgegevens bewaart de website eveneens niet-persoonlijke gegevens (aantal en duur van de bezoeken, voorkeuren, enz.). Deze gegevens worden gebruikt om de website en haar gebruik te verbeteren, bijvoorbeeld door informatie weer te geven gebaseerd op de interesses van de gebruiker. Sanofi zal periodiek een samenvatting van de geanonimiseerde gegevens ontvangen, die niet kan leiden tot identificeerbare gebruikers. Deze gegevens laten het identificeren van de gebruiker niet meer toe. De gezondheidsparameters zijn slechts zichtbaar op de individuele website van de geregistreerde gebruiker. De gegevens zijn beschermd zodat: een individueel geregistreerde gebruiker slechts zijn/haar Persoonsgegevens kan zien nadat hij/zij zich aangemeld heeft met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord (registratieprocedure).

  9.3 Deactivatie van cookies
  Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van cookies, kan u ze deactiveren in uw browser. U zal meer informatie over de deactivatie van cookies kunnen vinden in uw browser op de website van de volgende ontwikkelaars van uw browser:

  Mobiele toestellen:

  Om meer controle te geven aan de gebruikers van websites, heeft Google Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze extensie voorkomt dat gegevens die verband houden met uw bezoek verzonden worden naar Google Analytics. Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat informatie wordt verzonden naar andere software of webanalyses.

 9. CONTACTEER ONS

  10.1 Indien u vragen of bedenkingen heeft over Sanofi’s gebruik van uw Persoonsgegevens of over deze Privacy Policy, of om de bovenstaande rechten uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met onze Data Protection Officer (“Functionaris voor Gegevensverwerking”) via de volgende gegevens:

  Adres: Leonardo Da vincilaan 19, Airport Plaza Building,1831 Diegem, Belgium

  E-mailadres: dataprivacy.belgium@sanofi.com

Politique relative aux Cookies et à la vie privée

Politique relative aux Cookies et à la vie privée

Chez Sanofi, nous respectons la vie privée de nos clients, de nos partenaires et de nos contacts. Nous nous engageons à protéger toutes vos Données à caractère personnel.

Cette politique relative aux Cookies et à la vie privée (ci-après "Politique vie privée") explique comment nous utilisons les informations personnelles que Sanofi Belgium SA collecte ou génère, à la fois en ce qui concerne ce site Web et nos produits et services.

La liste ci-dessous indique les éléments abordés dans cette Politique vie privée. Vous pouvez cliquer sur les titres ci-dessous pour accéder à une section spécifique.

 1. CONTEXTE
 2. LES TYPES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL QUE NOUS COLLECTONS
 3. LA MANIÈRE DONT NOUS UTILISONS VOS INFORMATIONS
 4. DIVULGATION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À DES TIERS
 5. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
 6. LA MANIÈRE DONT NOUS SAUVEGARDONS VOS INFORMATIONS
 7. LA DURÉE DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
 8. VOS DROITS
 9. COOKIES
 10. NOUS CONTACTER
 1. CONTEXTE

  Sanofi Belgium SA/NV, dont le siège social est situé Leonardo da Vincilaan 19, 1831 Diegem et d'autres sociétés du Groupe Sanofi, collectent et utilisent certaines données à caractère personnel en tant que responsable du traitement. Sanofi est responsable de l'utilisation de ces données à caractère personnel conformément aux lois relatives à la protection des données, y compris, mais sans s'y limiter, le Règlement Général sur la Protection des Données et toute loi belge mettant en œuvre ce règlement.

  Les définitions suivantes sont d’application dans la présente Politique vie privée:

  "Sanofi" ou "nous" désigne Sanofi Belgium SA/NV et d'autres sociétés du groupe Sanofi.

  "Données à caractère personnel" désigne toutes les données qui concernent une personne physique vivante pouvant être identifiée à partir de ces données ou de ces données et d'autres informations qui sont en la possession de, ou susceptibles d'entrer en possession de, Sanofi (ou ses représentants ou ses fournisseurs de services). Outre les informations factuelles, sont comprises toutes expressions d'opinion relatives à un individu, et toute indication des intentions de Sanofi ou de toute autre personne à l'égard d'un individu.

  Veuillez noter que la présente Politique vie privée peut être mise à jour de temps en temps en raison de la mise en œuvre de nouvelles technologies et / ou de changements législatifs. Nous vous informerons en conséquence de manière appropriée lors de sa mise à jour.

 2. LES TYPES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL QUE NOUS COLLECTONS

  2.1 Plusieurs produits et services proposés par Sanofi requièrent que nous obtenions des Données à caractère personnel vous concernant afin de prester les services que nous nous sommes engagés à fournir, ou afin de fournir les produits demandés. En ce qui concerne les services et produits disponibles sur ce site, nous collecterons et traiterons les Données à caractère personnel suivantes vous concernant:

  • Informations que vous fournissez à Sanofi. Cela comprend les informations que vous nous fournissez (par exemple via le formulaire de contact du site). La nature des services que vous sollicitez déterminera le type de Données à caractère personnel que nous pourrions demander, étant entendu que ces informations peuvent inclure (cette liste étant non-exhaustive):
   • les Données à caractère personnel de base (telles que le prénom; le nom de famille; la qualification professionnelle; le nom de société; l'adresse e-mail (professionnelle); le numéro de téléphone (professionnel); l'adresse (professionnelle); la ville; le code postal; le pays);
   • les informations que vous choisissez de partager avec nous (que ce soit via nos sites ou d’une autre manière) qui peuvent être considérées comme des Données à caractère personnel, y compris, mais sans s'y limiter, les questions, commentaires, plaintes, commandes, etc.
  • Les informations que nous collectons ou générons à votre sujet. Cela comprend (cette liste étant non-exhaustive):
   • Les informations relatives aux services et produits que vous avez achetés et nos interactions avec vous;
   • Lorsque vous visitez les sites de Sanofi, des cookies sont utilisés pour collecter des informations techniques relatives aux services que vous utilisez, et la manière dont vous les utilisez. Pour plus d'informations sur les cookies utilisés par Sanofi, veuillez consulter la section relative aux cookies de la présente Politique vie privée.
  • Données anonymisées
   • En plus des catégories de Données Personnelles décrites ci-dessus, Sanofi traitera également d'autres informations anonymisées et des données qui ne sont pas traitées en faisant référence à une personne spécifique.
 3. DIVULGATION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À DES TIERS

  4.1 Nous pouvons partager vos Données à caractère personnel au sein du groupe de sociétés Sanofi aux fins décrites ci-dessus. Nous prendrons des mesures pour garantir que l’accès aux Données à caractère personnel soit réservé aux employés de Sanofi justifiant d’un intérêt aux fins décrites dans la présente Politique vi privée.

  4.2 Nous pouvons également partager vos Données à caractère personnel en dehors du groupe de sociétés Sanofi dans le cadre des opérations suivantes:

  • avec nos partenaires commerciaux. Cette catégorie peut, par exemple, inclure les intermédiaires qui vous ont présenté à nous, ou par l'intermédiaire desquels vous avez acheté des services et produits Sanofi. Les Données à caractère personnel seront uniquement transférées à un partenaire commercial qui est contractuellement obligé de se conformer à des obligations adéquates de protection des données et à la législation relative à la vie privée et à la confidentialité;
  • avec des agents et des sous-traitants tiers prestant des services auprès de Sanofi (par exemple, les comptables, les conseillers professionnels, les fournisseurs de services informatiques et de communication, et les agents de recouvrement de Sanofi). Ces tiers seront soumis à des obligations adéquates de protection des données appropriées et n'utiliseront vos Données à caractère personnel que conformément à la présente Politique vie privée;
  • dans la mesure requise par la loi, par exemple si nous sommes dans l'obligation de divulguer vos Données à caractère personnel afin de nous conformer à toute obligation légale (en ce compris, notamment, la conformité aux exigences fiscales et aux notifications auprès des autorités règlementaires), ou d’établir, exercer ou défendre nos droits légaux;
  • si nous vendons notre entreprise ou nos actifs, auquel cas nous pourrions devoir divulguer vos Données à caractère personnel à l'acheteur potentiel à des fins de « due diligence »; et
  • si nous sommes acquis par un tiers, auquel cas les Données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet seront divulguées à l'acheteur tiers.
 4. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

  5.1 Sanofi est une entreprise internationale. Nos clients et nos opérations sont répartis dans le monde entier. Nous collectons et transférons donc des Données à caractère personnel à l’échelle globale, ce qui signifie que nous pouvons transférer vos Données à caractère personnel vers des endroits situés en dehors de votre pays.

  5.2 Lorsque nous transférons vos Données à caractère personnel vers un autre pays en dehors de l'EEE, nous nous assurons qu'elles sont protégées et transférées d'une manière conforme aux exigences légales applicables. En ce qui concerne les données transférées en dehors de l'Europe, par exemple, le transfert peut s’opérer de l'une des façons suivantes:

  • le pays vers lequel nous envoyons les données peut être approuvé par la Commission européenne comme offrant un niveau adéquat de protection des Données à caractère personnel;
  • le destinataire peut avoir conclu un contrat basé sur des "clauses contractuelles types" approuvées par la Commission européenne, l’obligeant à protéger vos Données à caractère personnel;
  • le destinataire peut avoir adhéré à des règles d'entreprise contraignantes (uniquement pour les transferts intragroupe);
  • lorsque le destinataire est situé aux États-Unis, il peut s'agir d'un membre certifié du programme « EU-US Privacy Shield »; ou
  • dans d'autres circonstances, la loi peut nous permettre de transférer vos Données à caractère personnel d'une quelconque façon en dehors de l'Europe.

  5.3 Vous pouvez obtenir plus de détails sur la protection accordée à vos Données à caractère personnel lors de leur transfert en dehors de l’Europe (y compris une copie des clauses standard de protection des données que nous avons conclues avec les destinataires de vos Données à caractère personnel) en nous contactant conformément à la section 10 ci-dessous.

 5. LA MANIÈRE DONT NOUS SAUVEGARDONS VOS INFORMATIONS

  6.1 Nous avons mis en place des contrôles étendus pour assurer la sécurité de nos informations et de nos systèmes d'information. Les informations que nous manipulons sont protégées par des sauvegardes adaptées à la sensibilité de l'information en question. Des contrôles adéquats (tels qu'un accès restreint) sont intégrés dans nos systèmes informatiques. L'accès physique aux zones où les Données à caractère personnel sont recueillies, traitées ou collectées est limité aux employés autorisés.

  6.2 Dans le cadre des conditions d’emploi, les employés de Sanofi sont tenus de se conformer à toutes les lois et règlementations applicables, y compris celles ayant trait au droit de la protection des données. L'accès aux Données à caractère personnel sensibles est limité aux employés qui en ont besoin pour remplir leurs fonctions. L'utilisation ou la divulgation non autorisée d'informations confidentielles relatives à un client, par un employé de Sanofi, est interdite et peut entraîner des mesures disciplinaires.

 6. LA DURÉE DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

  7.1 La durée de conservation de vos Données à caractère personnel variera et sera déterminée par les critères suivants:

  • les fins auxquelles nous les utilisons – Sanofi devra conserver les données aussi longtemps que cela est nécessaire à cette fin; et
  • nos obligations légales – il est possible que les lois ou règlementations fixent une période minimale durant laquelle nous devons conserver vos Données à caractère personnel.
 7. VOS DROITS

  8.1 Vous détenez un certain nombre de droits légaux concernant les Données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet. Ces droits comprennent:

  • le droit d'obtenir des informations concernant le traitement de vos Données à caractère personnel et l'accès aux Données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet;
  • lorsque vous avez activement donné votre consentement pour que nous traitions vos Données à caractère personnel, le droit de retirer votre consentement à tout moment;
  • dans certaines circonstances, le droit de recevoir certaines Données à caractère personnel dans un format structuré, communément utilisé et lisible par une machine et/ou de demander que nous transmettions ces données à un tiers lorsque cela est techniquement faisable; Veuillez noter que ce droit ne s'applique qu'aux Données à caractère personnel que vous nous avez fournies;
  • le droit de demander que nous rectifions vos Données à caractère personnel si elles sont inexactes ou incomplètes;
  • le droit de demander que nous effacions vos Données à caractère personnel dans certaines circonstances; Veuillez noter que dans certaines circonstances où vous nous demandez d'effacer vos Données à caractère personnel, il est possible que nous soyons toujours légalement autorisés à les conserver;
  • le droit de demander que nous limitions le traitement de vos Données à caractère personnel dans certaines circonstances; À nouveau, il se peut que vous nous demandiez de restreindre le traitement de vos Données à caractère personnel, mais que nous soyons légalement autorisés à refuser cette demande; et
  • le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité règlementaire de protection des données (dont les détails vous sont fournis ci-dessous), si vous pensez que nous avons enfreint un de vos droits.

  8.2 Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant au moyen des informations de contact reprises dans la section "Nous contacter" ci-dessous.

  8.3 Vous pouvez obtenir plus d'informations au sujet de vos droits en contactant autorité règlementaire de protection des données situé dans votre juridiction, l’Autorité de protection des données, située rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, ou en visitant son site internet https://www.autoriteprotectiondonnees.be/.

 8. COOKIES

  9.1 Cette section relative aux cookies et au consentement que vous avez donné concernant l'utilisation des cookies, s'applique à chaque utilisation de ce site. Vous avez donné votre consentement à l'utilisation de cookies dans la bannière de cookies, conformément aux termes décrits dans ladite bannière de cookies et dans cette section.

  Sanofi tente de tenir à jour les informations relatives aux cookies, mais insiste sur le fait que ces informations constituent toujours un instantané. En raison de l'innovation constante du site, du caractère non statique d'Internet et des tiers impliqués dans l'utilisation des cookies, il est possible que tous les cookies et informations ne soient pas disponibles ici.

  Dans la mesure où nous collectons des Données à caractère personnel à l'aide de cookies, nous traitons ces dernières conformément à la présente Politique vie privée.

  9.2 Types de cookies et finalités

  Un cookie est un petit fichier comprenant une petite quantité d'informations envoyées vers le navigateur de l'utilisateur du site, par un serveur Web, et stockées sur le disque dur de l'ordinateur à des fins d'archivage. Certaines parties du site fonctionnent sur la base des informations de profil enregistrées dans les cookies.

  Le site utilise les cookies de deux façons. Les cookies sont premièrement utilisés pour vous identifier en tant qu'utilisateur et pour vous permettre d'utiliser notre site. Ces cookies sont supprimés à la fin d'une session, sauf si vous choisissez explicitement d'enregistrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Les cookies sont également utilisés pour enregistrer des informations afin de les réutiliser et d'enregistrer vos préférences d'utilisateur. Les cookies font partie des fonctionnalités de notre site Web. Si votre navigateur n'accepte pas les cookies, vous ne pourrez pas utiliser ce site correctement. En plus des Données à caractère personnel, le site enregistre également des données non-personnelles (nombre et durée des visites, préférences, etc.). Ces informations sont utilisées pour améliorer le site et son utilisation, par exemple en affichant des informations basées sur les intérêts de l'utilisateur. Sanofi recevra périodiquement un résumé des données rendues anonymes et ne pouvant pas conduire à des utilisateurs identifiables. Ces données ne permettent plus d'identifier l'utilisateur individuel. Les paramètres de santé ne sont visibles que sur la page Web individuelle de l'utilisateur enregistré. Les données précitées sont protégées de telle sorte qu’un utilisateur enregistré ne peut voir ses Données à caractère personnel qu'après s'être connecté avec son nom d'utilisateur et son mot de passe (procédé d'enregistrement).

  9.3 Désactivation des cookies
  Si vous vous opposez à l'utilisation de cookies, vous pouvez les désactiver dans votre navigateur. Vous trouverez plus d'informations sur la désactivation des cookies dans votre navigateur sur le site des développeurs de navigateur suivants:

  Appareils mobiles:

  Afin d’améliorer le contrôle des utilisateurs de sites, Google a développé le module complémentaire Google Analytics Opt-out Browser. Cette extension empêche que les données relatives à votre visite soient envoyées à Google Analytics. Le module complémentaire Google Analytics Opt-out Browser n'empêche pas l'envoi d'informations vers d'autres logiciels de webanalytics.

 9. CONTACTEZ NOUS

  10.1 Pour toutes questions ou incertitudes concernant le traitement de vos Données à caractère personnel par Sanofi, ou au sujet de la présente Politique vie privée, ou afin d’exercer les droits mentionnés ci-dessus, veuillez contacter notre Délégué à la Protection des Données en utilisant les informations de contact suivantes:

  Adresse: Leonardo Da vincilaan 19, Airport Plaza Building,1831 Diegem, Belgium

  Adresse e-mail: dataprivacy.belgium@sanofi.com