Toediening van hormonen

Bekijk de volledige lijst van de risicofactoren.

De overgang gaat voor veel vrouwen gepaard met talrijke ongemakken. Wanneer de symptomen zeer ernstig zijn, schrijven artsen vaak vrouwelijke geslachtshormonen voor, vooral oestrogeen, omdat de ongemakken door een tekort aan oestrogeen worden veroorzaakt. Deze oestrogenen hebben een activerende uitwerking op de bloedstolling, vergelijkbaar met die van de “anticonceptiepil”. Het gevaar op het ontwikkelen van een trombose is weliswaar ook afhankelijk van het soort hormoonpreparaat, maar nog veel meer van de andere bestaande risicofactoren, bv. reeds opgetreden trombose of trombosen bij nauwe verwanten. Wanneer een tromboflebitis of een veneuse trombose zou kunnen optreden, mogen hormoontabletten pas na goed afwegen van de risico’s worden voorgeschreven.

Traitement hormonal de la ménopause et thrombose

Voir la liste complète des facteurs de risque


Chez de nombreuses femmes, la ménopause s'accompagne de multiples troubles. Lorsque les symptômes sont très marqués, le médecin prescrit souvent des hormones sexuelles féminines, principalement des œstrogènes, car ces symptômes sont dus à un déficit en œstrogène. Ces œstrogènes ont des effets activateurs de la coagulation similaires à ceux de la pilule contraceptive. Le risque de thrombose dépend certes du type de préparation hormonale, mais davantage de la présence d'autres facteurs de risque, ex. antécédent personnel de thrombose ou thrombose chez un proche parent. En présence d'une thrombophlébite ou d'une thrombose veineuse, le traitement hormonal ne doit être prescrit qu'après évaluation des risques.