GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Op deze pagina worden de gebruiksvoorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) besproken die op elke gebruiker (hierna de “Gebruiker” of “u”) die de website https://www.thrombosiscare.be/ (hierna de “Website”) bezoekt van toepassing zijn. De rechten van deze Website behoren toe aan Sanofi Belgium NV (hierna “Sanofi”), met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Leonardo Da Vinci Laan 19 en met ondernemingsnummer 0464.435.901.

Bij het raadplegen van deze Website verplicht u zich om zonder enig voorbehoud de Gebruikersvoorwaarden van deze Website te respecteren. Gelieve de Website onmiddellijk te verlaten indien u niet akkoord zou zijn met deze Gebruiksvoorwaarden. We raden u aan deze Gebruikersvoorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien zij van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.

 1. Definities
 2. Intellectuele eigendomsrechten
 3. Aard van de informatie
 4. Gebruik van de Website
 5. Aan Sanofi verstrekte informatie via de Website
 6. Links naar andere sites
 7. Cookies
 8. Aansprakelijkheidsbeperkingen
 9. Schadeloosstelling
 10. Beschikbaarheid van de Website
 11. Informatie over de producten
 12. Algemene bepalingen
 13. Wettelijke vermeldingen
 14. Credits
 1. Definities

  “Inhoud”: al hetgeen de Gebruiker kan zien, lezen, horen, downloaden of waartoe de Gebruiker toegang heeft op of via de Website (hierin begrepen doch niet beperkt tot: informatie, berichten, bestanden, gegevens, software, beelden, foto’s, illustraties, teksten en overige materialen).

  “Schade”: elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, hierin begrepen doch niet beperkt tot: verlies van gegevens, winst verlies, verlies van omzet, operationeel verlies, tekort, elk ander economisch verlies en schade aan het imago van Sanofi.

  “Intellectuele Eigendomsrechten”: alle intellectuele rechten op de Inhoud en de Website, hierin begrepen het auteursrecht, het merkenrecht, het softwarerecht, het recht van de houders van databanken, het recht van tekeningen en modellen, het octrooirecht en de bescherming van vertrouwelijke informatie en fabrieksgeheimen.

 2. Intellectuele eigendomsrechten

  Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door Sanofi. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via deze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo's, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van Sanofi of van haar filialen of zijn onderworpen aan gebruiksautorisatie.

  Niets van de Website mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw worden gepubliceerd, geüpload, verdraaid weergegeven, doorgegeven of gedistribueerd op welke manier dan ook, of worden gebruikt ter ondersteuning van wat dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi, met uitzondering van een enkele kopie van de gegevens die u kunt downloaden op uw personal computer voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, vooropgesteld dat u alle Intellectuele Eigendomsrechten en enig ander recht dat eventueel van toepassing is, respecteert.

  Op alle kopieën van de gehele of een deel van de Inhoud van de Website verschijnt de volgende mededeling: “COPYRIGHT 2005-2018 SANOFI. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN”.

  Elk toegelaten gebruik van de elementen die deel uitmaken van de Website of die erin vermeld zijn moet gebeuren zonder denaturatie of wijziging van enige aard.

  Sanofi en haar filialen behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen bij enige inbreuk op haar Intellectuele Eigendomsrechten.

 3. Gebruik van de Website

  Alle informatie en materialen op deze Website zijn bedoeld voor algemene informatie doeleinden. De Site mag enkel gebruikt worden in overeenstemming met zijn doeleinde en met inachtneming van elke toepasselijke wettelijke of reglementaire bepaling. Elk gebruik van de Website waarvan het vermoed wordt zijn goede werking te beschadigen, overbelasten of hinderen, of waarbij het gebruik door andere Gebruikers wordt beïnvloed of tegengewerkt, is ten strengste verboden. U verbindt er zich tevens toe om geen gegevens die in strijd zijn met de rechten van derden op eender welke manier van de Website te downloaden of erop te plaatsen.

  Het is u niet toegelaten om:

  • de Website, zijn servers of elke andere software, hardware en met de Website verbonden installaties te verstoren of tegen te werken (hierin begrepen, bijvoorbeeld, door het verspreiden van computervirussen, Trojaanse paarden, schadelijke elementen, gecorrumpeerde gegevens of overige malware) noch de Website ten onrechte te gebruiken (hierin begrepen, bijvoorbeeld, hacking);
  • in strijd met wetgeving van toepassing op de Website te handelen;
  • persoonsgegevens te verzamelen of te verwerken zonder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens te respecteren (met inbegrip van de GDPR); of
  • elke informatie of element te plaatsen op of door te geven via de Website:
   • welke bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, misbruikend, mogelijk aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, of lasterlijk is of welke een vertrouwelijkheidsplicht of de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens schendt; of
   • waarvoor u geen toestemming noch de nodige machtiging hebt verkregen.
 4. Aan Sanofi verstrekte informatie via de Website

  Bepaalde onderdelen van de Website verzoeken u bepaalde gegevens in te geven en bepaalde informatie, documenten en/of toelichtingen door te geven. U kunt tevens worden verzocht U te laten registreren op de Site met het oog op interactie met deze laatste.

  Indien u zich registreert:

  • dient u ons correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken;
  • dient u elke gebruikersnaam en wachtwoord dat u registreert te beveiligen; deze zijn strikt persoonlijk en U zult aansprakelijk worden gesteld voor het slechte gebruik hiervan; en
  • dient u ons toelating te geven om te veronderstellen dat elke persoon die gebruik maakt van deze Site met uw gebruikersnaam en wachtwoord hetzij u is, hetzij iemand die de bevoegdheid heeft in uw naam en voor uw rekening op te treden.

  Wanneer Sanofi persoonsgegevens verwerkt, zal zij dit doen in overeenstemming met het toepasselijke recht (met inbegrip van de GDPR en het Belgische recht) en in overeenstemming met de Cookies and Privacy policy beschikbaar hier.

 5. Links naar andere sites

  Sanofi is niet verantwoordelijk voor sites van enige derde partij waartoe u toegang hebt gekregen via de Website. Sanofi heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze sites van derden, die geheel onafhankelijk zijn van Sanofi. Het bestaan van een link tussen de Website van Sanofi en de Website van een derde partij impliceert op geen enkele wijze dat Sanofi de inhoud van die Website en evenzo het gebruik waartoe een dergelijke inhoud kan leiden op de een of andere manier goedkeurt danwel hiermee instemt. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de Website besmet raakt met, inclusief, maar niet beperkt tot, een of meer "virussen", "Trojaanse paarden" of een andere "parasiet". Externe sites kunnen hyperlinks naar de Website bevatten. De installatie van een hyperlink is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi. Indien sites, die via een hyperlink van de Website van Sanofi worden aangeboden, niet beschikbaar zijn, is Sanofi hiervoor niet aansprakelijk. Bovendien worden deze sites niet door Sanofi beoordeeld noch gecontroleerd en / of goedgekeurd.

  Sanofi is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere informatie die beschikbaar of toegankelijk is via deze sites.

 6. Cookies

  Deze Website gebruikt cookies. Voor meer informatie over cookies kunt u onze Cookies and Privacy Policy raadplegen hier.

 7. Aansprakelijkheidsbeperkingen

  Sanofi verricht alle mogelijke inspanningen om de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie die op de Website staat en waarvan de inhoud door het bedrijf te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, te waarborgen. Sanofi geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, precisie, actualiteit of uitgebreidheid van de informatie die op de Website beschikbaar is.

  Sanofi is niet aansprakelijk voor enige schade opgelopen door de Gebruiker, met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van Sanofi:

  • enige onnauwkeurigheid, fout of omissie met betrekking tot de op de Website ter beschikking gestelde informatie;
  • enige schade die voortvloeit uit handelingen van derden die leidt tot de wijziging van de informatie of gegevens;
  • in het algemeen, alle directe of indirecte Schade, - die - ongeacht de oorzaak, afkomst, of aard, zelfs indien Sanofi zich bewust is geweest van het feit dat deze Schade voorzienbaar was, ongeacht of deze Schade nu het gevolg is van (i) toegankelijkheid of gebrek aan toegankelijkheid van de Website, (ii) het gebruik van de Website, inclusief enige Schade of virus dat uw computersysteem of enig ander product zou kunnen infecteren, en/of (iii) geloof dat is gehecht aan enige informatie die direct of indirect door de Website is geleverd;

  De Inhoud op de Website en alle andere sites wordt ongewijzigd beschikbaar gesteld, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. De inlichtingen op deze Website zijn te goeder trouw opgenomen, maar worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Sanofi elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de Gebruiker via de internetdiensten van deze Website, waaronder de gegevens voor het personaliseren van deze Website. De Gebruiker erkent en aanvaardt het risico dat elektronische berichten naar en/of van deze Website kunnen worden onderschept door derde partijen.

  Sanofi biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot hun verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel.

 8. Schadeloosstelling

  U verbindt er zich toe om Sanofi, haar werknemers, agenten, licentiehouders of commerciële partners schadeloos te stellen voor elke Schade die zij zouden lijden (hier inbegrepen het geheel aan kosten van verdediging) als gevolg van elk gebruik van de Website door u in overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden, rechten van derden of in overtreding van de toepasselijke regelgeving.

 9. Beschikbaarheid van de Website

  U accepteert dat (i) het technisch onmogelijk is om de Website zodanig te onderhouden dat zich geen gebreken voordoen en / of ononderbroken foutvrij is en dat Sanofi voor deze eventuele gebreken niet aansprakelijk is, (ii) dat gebreken kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Website, en dat (iii) het beheren van de Website ongunstig kan worden beïnvloed door omstandigheden waar Sanofi geen invloed op heeft, zoals transmissie- en telecommunicatielinks tussen Sanofi en u en tussen Sanofi en andere systemen en netwerken. Sanofi en/of haar leveranciers kunnen de Website geheel of gedeeltelijk te allen tijde en tijdelijk of permanent wijzigen of buiten gebruik stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de Website aan te brengen. Sanofi is niet aansprakelijk voor enige wijziging, buitengebruikstelling of storing van de Website.

 10. Informatie over de producten

  De informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld, kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma’s en diensten van Sanofi die in bepaalde landen of regio’s niet ter beschikking worden gesteld, of die worden aangeboden onder een ander handelsmerk, en die overeenkomstig de wet- en regelgeving van het betreffende land onderworpen kunnen zijn aan andere gebruiksregels en -condities. Dergelijke verwijzingen zijn niet gericht op de verkoop van deze producten, programma's of diensten in uw land. Gelieve contact op te nemen met de plaatselijke Sanofi dochteronderneming of uw zakelijke Sanofi partner voor informatie over de producten, programma's en diensten die op de markt worden gebracht c.q. beschikbaar zijn in uw regio / land.

 11. Algemene bepalingen

  De Website en de inhoud daarvan is onderworpen aan de in België van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen beslecht worden door de bevoegde Belgische rechtbanken.

  Indien een rechtbank zou vaststellen dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig zou zijn, aanvaardt u dat de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht blijven en hun volledige effect behouden.

 12. Wettelijke vermeldingen

  13.1. Uitgever van de Website

  Sanofi Belgium NV, Leonardo Da Vinci laan 19, Montreal Building, 1831 Diegem – België – Bedrijfsnummer: 464.435.901

  13.2. Publicatiedirecteur en redactieverantwoordelijke

  Communication Director

  13.3. Webhosting: Hosting contact

  BT France
  Immeuble Jean Monnet
  11 Place des Vosges
  FR – 92061 Paris La Défense Cedex
  Tel.: +33 (0)1 44 97 70 00

 13. Credits

  Sanofi internal images

  Laatste verandering: [mei 2018]

  Deze Website is alleen bedoeld voor inwoners van België en Luxemburg
  In België is de groep Sanofi actief via de juridische entiteit: Sanofi Belgium NV
  Copyright © 2005-2018 Sanofi. Alle rechten voorbehouden

CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE

CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE

Cette page décrit les conditions d’utilisation (ci-après les "Conditions d’Utilisation") qui sont applicables à tout utilisateur (ci-après l’« Utilisateur » ou « vous ») qui visite le site https://www.thrombosiscare.be/ (ci-après, le "Site"). Les droits de ce Site appartiennent à Sanofi Belgium SA (ci-après "Sanofi"), dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Leonardo Da Vinci Laan 19 et portant le numéro d'entreprise 0464.435.901.

Vous vous engagez à respecter les présentes Conditions d’Utilisation de ce Site sans aucune réserve à chaque fois que vous consultez ce Site. Veuillez quitter immédiatement le Site si vous n'êtes pas d'accord avec les présentes Conditions d’Utilisation. Nous vous encourageons à consulter les présentes Conditions d’Utilisation régulièrement, car elles peuvent être modifiées de temps en temps.

 1. Définitions
 2. Droits de propriété intellectuelle
 3. Nature des informations
 4. Utilisation du Site
 5. Les informations fournies à Sanofi via la Site
 6. Liens vers d’autres sites
 7. Cookies
 8. Limitations de responsabilité
 9. Indemnisation
 10. Disponibilité du Site
 11. Informations sur les produits
 12. Dispositions générales
 13. Mentions légales
 14. Crédits
 1. Définitions

  « Contenu » : tout ce que l'Utilisateur peut voir, lire, entendre, télécharger ou auquel l'Utilisateur a accès sur ou via le Site (en ce compris mais sans s'y limiter: les informations, les messages, les fichiers, les données, les logiciels, les images, les photos, les illustrations, les textes et les autres matériels).

  « Dommage » : tout dommage direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, en ce compris mais sans s'y limiter: la perte de données, la perte d’un profit, la perte de chiffre d'affaires, la perte opérationnelle, le déficit, toute autre perte économique, et l’atteinte à l'image de Sanofi.

  « Droits de Propriété Intellectuelle » : tous les droits intellectuels relatifs au Contenu et au Site, en ce compris le droit d'auteur, le droit des marques, la protection des logiciels, le droit des détenteurs de bases de données, le droit des dessins et modèles, le droit des brevets et la protection des informations confidentielles et des secrets commerciaux.

 2. Droits de propriété intellectuelle

  Ce Site appartient et est exploité par Sanofi. Tous les Droits de Propriété Intellectuelle concernant toutes les informations fournies sur ou via ce Site (y compris tous les textes, logos, images, sons, logiciels) appartiennent à Sanofi ou à ses filiales ou font l'objet d'une autorisation d'utilisation.

  Aucun élément composant le Site ne peut être copié, reproduit, modifié, réédité, chargé, dénaturé, présenté, transmis ou distribué de quelque manière que ce soit, ou utilisé sous quelque support que ce soit, de façon partielle ou intégrale, sans l’autorisation écrite et préalable de Sanofi, à l’exception d’une copie unique à usage privé des données que vous pouvez télécharger pour votre usage personnel, privé et non-commercial, sur votre ordinateur personnel, à condition que vous respectiez tous les Droits de Propriété Intellectuelle et tout autre droit de propriété qui trouve éventuellement à s’appliquer.

  La mention suivante doit notamment apparaître sur toute copie autorisée de tout ou partie du contenu du Site: “COPYRIGHT SANOFI 2005-2018. TOUS DROITS RÉSERVÉS”.

  Toute utilisation autorisée des éléments composant ou figurant sur le Site doit se faire sans dénaturation ou modification de quelque sorte.

  Sanofi et ses filiales se réservent le droit de poursuivre toute violation de ses Droits de Propriété Intellectuelle.

 3. Utilisation du Site

  Toutes les informations et les matériels disponibles sur ce Site sont destinés à des fins d'information générale. Le Site ne peut être utilisé que conformément à son objet et dans le respect de toute disposition légale ou réglementaire applicable. Toute utilisation du Site suspectée d'endommager, de surcharger ou d'entraver sont bon fonctionnement, ou dont l'utilisation est influencée ou entravée par d'autres Utilisateurs, est strictement interdite. Vous vous engagez également à ne pas télécharger ou placer sur le Site, de quelque manière que ce soit, des données qui sont en violation des droits de tiers.

  Il ne vous est pas permis:

  • de perturber ou d’interférer avec le Site, ses serveurs ou tous autres logiciels, équipements et installations connectés au Site (en ce compris, par exemple, en diffusant des virus informatiques, des chevaux de Troie, des éléments nuisibles, des données corrompues ou d’autres logiciels malveillants), ni d’utiliser le Site à tort (en ce compris, par exemple, le piratage);
  • d’agir en contravention aux lois applicables au Site;
  • de collecter ou de traiter des données à caractère personnel sans respecter la législation applicable concernant le traitement de ces données (y compris le RGPD); ou
  • d’afficher ou de transmettre, via le Site, des informations ou des éléments:
   • d’une nature menaçante, diffamatoire, obscène, indécente, incendiaire, offensante, pornographique, abusive, incitant éventuellement à la haine raciale, discriminatoire, diffamatoire ou qui violent une obligation de confidentialité ou la législation applicable au traitement des données à caractère personnel; ou
   • pour lesquels vous n'avez pas obtenu le consentement ni l'autorisation nécessaire.
 4. Les informations fournies à Sanofi via le Site

  Sur certaines parties du Site, il vous est demandé d'entrer certaines données et de fournir certaines informations, documents et/ou explications. Vous pouvez également être invité à vous inscrire sur le Site à des fins interactives.

  Si vous vous inscrivez:

  • il vous incombe de nous fournir des informations correctes, complètes et à jour;
  • il vous incombe de sécuriser chaque nom d'utilisateur et mot de passe que vous enregistrez; ceux-ci sont strictement personnels et vous serez tenu responsable de leur mauvaise utilisation; et
  • il vous incombe de nous donner l'autorisation de supposer que toute personne faisant usage de ce Site avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe est soit vous-même, soit quelqu'un qui a le pouvoir d'agir en votre nom et pour votre compte.

  Lorsque Sanofi traite des données à caractère personnel, le traitement s’opèrera conformément à la loi applicable (y compris le RGPD et la loi belge) et conformément à la Politique en matière de cookies et de vie privée disponible ici.

 5. Liens vers d’autres sites

  La responsabilité de Sanofi ne saurait être engagée au titre des sites tiers auxquels vous auriez accès via le Site. Sanofi ne dispose d’aucun moyen de contrôle du contenu de ces sites tiers, qui demeurent totalement indépendants de Sanofi. De surcroit, l’existence d’un lien entre le Site de Sanofi et un site tiers ne signifie en aucun cas que Sanofi approuve, à quelque titre que ce soit, le contenu de ce site et a fortiori l’usage qui pourrait en être fait. En outre, il vous incombe exclusivement de prendre les précautions nécessaires pour éviter toute contamination du Site par notamment, mais pas seulement, un ou plusieurs “virus”, “Cheval de Troie” ou tout autre “parasite”. Des sites externes peuvent contenir des liens hypertextes renvoyant vers le Site. Un tel lien hypertexte ne pourra être installé sans l’accord préalable, exprès et écrit de Sanofi. Sanofi ne peut être tenu responsable lorsque les sites proposés via un lien hypertexte du Site de Sanofi ne sont pas disponibles. Ces sites ne sont par ailleurs pas contrôlés, ni vérifiés et/ou approuvés par Sanofi.

  Sanofi n’est pas d’avantage responsable du contenu, de la publicité, des produits ou de toutes autres informations qui sont disponibles ou accessibles via de tels sites.

 6. Cookies

  Ce Site utilise des cookies. Pour plus d'informations sur les cookies, veuillez consulter notre Politique en matière de Cookies et de vie privée ici.

 7. Limitations de responsabilité

  Sanofi s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités, l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur le Site, dont la société se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans notification préalable, le contenu. Toutefois, Sanofi ne peut garantir l’exactitude, la précision, la mise à jour ou l’exhaustivité des informations mises à la disposition sur le Site.

  À l’exception des dommages directs résultant d’une faute lourde ou intentionnelle de Sanofi, Sanofi décline toute responsabilité:

  • pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations mises à disposition sur le Site;
  • pour tous dommages résultant d’opérations de tiers, ayant entraîné une modification des informations ou éléments mis à disposition sur le Site;
  • et plus généralement pour tout Dommage, direct ou indirect, quelles qu’en soient les causes, origines ou natures, quand bien même Sanofi aurait été avisée de la prédictibilité d’un tel Dommage, sans égard au fait que ce Dommage soit provoqué à raison (i) de l’accès de quiconque au Site ou de l’impossibilité d’y accéder, (ii) de l’utilisation du Site, incluant tous Dommages ou virus qui pourraient infecter votre équipement informatique ou tout autre bien, et/ou (iii) du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement du Site.

  Le Contenu du Site ou de tout autre site est fourni “en l’état” sans aucune garantie d’aucune sorte, implicite ou explicite. Les informations ont été incluses sur ce Site de bonne foi, mais ne sont fournies qu'à titre informatif. Aucun droit ne peut être dérivé de ces informations.

  L'Utilisateur reconnaît expressément que Sanofi décline toute responsabilité concernant la perte ou le stockage inadéquat des données transmises par l'Utilisateur via les services internet de ce Site, en ce compris les données relatives à la personnalisation de ce Site. L'Utilisateur reconnaît et accepte le risque que des messages électroniques vers et/ou à partir de ce Site puissent être interceptés par des tiers.

  Sanofi n'offre aucune garantie expresse ou implicite quant à leur commercialisation et à leur adéquation à un usage spécifique.

 8. Indemnisation

  Vous vous engagez à indemniser Sanofi, ses employés, agents, licenciés ou partenaires commerciaux pour tout Dommage qu'ils pourraient subir (en ce compris tous les frais de défense) du fait de votre utilisation de ce Site en contravention avec les présentes Conditions d'Utilisation, ou les droits de tiers, ou en violation de la réglementation applicable.

 9. Disponibilité du Site

  Vous reconnaissez (i) qu’il est techniquement impossible de maintenir le Site sans que surviennent des incidents et/ou sans que le Site soit continuellement sans défaut, (ii) que des défauts peuvent conduire à l’indisponibilité temporaire du Site, et que (iii) le fonctionnement du Site peut être affecté par des événements et/ou des éléments que Sanofi ne contrôle pas, tels que par exemple, des moyens de transmission et de télécommunication entre vous et Sanofi, et entre Sanofi et d’autres systèmes et réseaux. Sanofi et/ou ses fournisseurs peu(ven)t, à tout moment, modifier ou interrompre, temporairement ou de façon permanente, tout ou une partie du Site pour effectuer des opérations de maintenance et/ou apporter des améliorations et/ou des modifications sur le Site. Sanofi n’est pas responsable de toute modification, mise hors service ou défaillance du Site.

 10. Informations sur les produits

  Les informations contenues et diffusées sur le Site sont susceptibles de contenir des références directes ou indirectes à des produits, programmes et services du Groupe Sanofi qui ne sont pas annoncés ou disponibles dans certains pays ou certaines régions ou qui peuvent être proposés sous une marque différente et qui peuvent être soumis à des réglementations et conditions d’utilisation différentes selon les pays. De telles références n’impliquent pas l’intention du Groupe Sanofi de vendre ces produits, programmes ou services dans votre pays. Veuillez consulter la filiale locale du Groupe Sanofi ou votre partenaire commercial du Groupe Sanofi pour tout renseignement concernant les produits, les programmes et les services disponibles chez vous, c’est-à-dire dans votre région/pays.

 11. Dispositions générales

  Le Site et son Contenu sont régis par la législation et la règlementation applicables en Belgique. Tous litiges éventuels s’y rapportant seront soumis à la compétence des tribunaux belges.

  Si un tribunal devait conclure qu'une disposition des présentes Conditions d'Utilisation serait nulle, vous reconnaissez que les autres dispositions des présentes Conditions d'Utilisation restent en vigueur et conservent leur plein effet.

 12. Mentions légales

  13.1. Éditeur du Site

  Sanofi Belgium SA, Leonardo Da Vinci laan 19, Montreal Building, 1831 Diegem – Belgique – Numéro de société : 464.435.901

  13.2. Directeur de publication et responsable de la rédaction

  Directeur de la Communication

  13.3. Hébergement du Site : Contact de l’hébergeur

  BT France
  Immeuble Jean Monnet
  11 place des Vosges
  FR - 92061 Paris La Defense Cedex
  Tel. : +33 (0)1 44 97 70 00

 13. Crédits

  Images internes de Sanofi

  Dernière mise à jour : [mai 2018]

  Le Site est uniquement destiné aux résidents de Belgique et du Luxembourg
  En Belgique, le Groupe Sanofi est actif via l’entité juridique : Sanofi Belgium SA
  Copyright © 2005-2018 Sanofi. Tous droits réservés.